ISHA “Adriatic Encounters” in Zadar, Croatia

zad17-08

Our member Kristijan Rizov participated in ISHA’s “Adriatic Encounters” which was held from 10th till 14th May in Zadar, Croatia.

You can read the summary report and look at the photos from the seminar.


Нашиот член Кристијан Ризов учествуваше на „Јадранските средби“ на ISHA, кои оваа година се одржаа од 10 до 14 мај во Задар, Хрватска.

Тука можете да го прочитате кусиот извештај за семинарот и да ги погледнете фотографиите.

ISHA Annual Conference of 2017 in Eger, Hungary

eger010

Our member Stefan Shteriov participated in the ISHA Annual Conference for 2017 that was held in Eger, Hungary from 17th till 23rd April 2017

Here you can read the summary report and look at the photos from the seminar.


Нашиот член Стефан Штерјов учествуваше на Годишната конференција на ISHA за 2017, која се одржа од 17 до 23 април 2017 во Егер, Унгарија.

Тука можете да го прочитате кусиот извештај за семинарот и да ги погледнете фотографиите.

ISHA Skopje-Sofia weekend seminar, March 2017

Идејата за регионалниот семинар на ISHA Skopje и ISHA Sofia, „Одразот на Големата преселба на народите врз Балканот“, беше успешно спроведена во дело 🙂 Прекрасно искуство, кое го означи почетокот на поблиска соработка и пријателство меѓу секциите на ISHA од Скопје и Софија. Двете секции се надеваат дека оваа соработка ќе продолжи, и дека во иднина повторно ќе организираат заеднички семинар.

Тука може да го прочитате извештајот од семинарот и да погледнете избор од фотографии од сесиите во Софија и Скопје.

We are pleased to announce the success of the regional weekend seminar organized by ISHA Skopje and ISHA Sofia on the subject “The Impact of the Great Migration on the Balkans”. It was a wonderful experience, which marked the beginning of closer cooperation and friendship between the ISHA sections of Skopje and Sofia. Both sections hope that the cooperation will continue and that another seminar will be co-organized by them in the future.

Please follow this link to read our report from the Seminar and look at snapshots from the sessions in Sofia & Skopje.

Жената низ историските процеси

Од најстари времиња, па сè до ден денес сме сведоци на постојаната борба за рамноправност помеѓу мажите и жените. Во секоја историска етапа можеме да приметиме дека една од поглавните нејзини карактеристики е нееднаквоста помеѓу половите. За жените се создало едно непишано правило дека нивна заедничка карактеристика е да бидат потчинети на машкиот авторитет, да претставуваат фабрика за репродукција на потомство, да немаат право на образование или пак на личен избор.

Во историјата се познати голем број на жени кои тргнале спротивно од овие општествени норми и ни докажале дека жената не мора да претставува само машина за деца, туку таа може да е и моќна владетелка, дипломат или политичар, воин на бојното поле, добар научник, да се занимава со поезијата или уметност. Сето тоа многу добро се имплементира во развојот на историските процеси и ни дава една преубава слика дека жената како индивидуа може еднакво да се носи со сите животни предизвици соодветно со временскиот период во кој таа живеела и дејствувала. Continue reading

За регионалниот семинар на ISHA Skopje и ISHA Sofia

pstИдејата за регионалниот ISHA Skopje – ISHA Sofia семинар се роди еден многу топол јулски ден во Осијек, на летниот ISHA семинар во 2016 година, кога членовите од двете секции (ISHA Skopje и ISHA Sofia) се согласија дека има огромна потреба од заживување на регионалните семинари помеѓу активните балкански секции. Семинарот кој ќе се одржи од 17 до 19 март во Софија и од 24 до 26 март 2017 година во Скопје, има за цел да ја охрабри соработката и дружењето помеѓу овие две секции, а исто така и да послужи како пример и поттик за сите идни балкански семинари. Заживувањето на соработката помеѓу балканските секции, кои ги зближува заедничкото минато и кои имаат многу заеднички теми за зборување, е од исклучително значење за понатамошниот развој, како на ISHA Skopje, така и на сите останати ISHA секции на Балканот. Continue reading

Нов регионален семинар на ISHA Skopje и ISHA Sofia

Постер за новиот регионален семинар на ISHA Skopje и ISHA Sofia: „Одразот на Големата преселба на народите врз Балканот“ (Софија, 18-19.03 / Скопје, 25-26.03).

The poster for the new Regional Seminar of ISHA Skopje and ISHA Sofia: „The Impact of the Great Migration on the Balkans“ (Sofia, 18-19.03 / Skopje, 25-26.03).

poster-v002