Историја или мит? Улогата на жените-воини во антиката и нивното потекло

Говорејќи за минатото, не-миновно е да се спомене дека приматот на човековата цивилизација се должела на патријархалната поставеност и улогата на мажот како носечка фигура во историските процеси. Секако, ваквите ставови се некомпетентни ниту пак може улогата на човековата раса да се препише само на тој род. Антиката, која претставува една широка палета составена од извонредни цивилизации, личности и настани кои се постулатот на сеопфатниот развој на човештвото, во себе содржи еден извонреден и доста егзотичен дел од историјата во која изразот на жената го завзема своето место во истата и станува подоцна синоним за храброст и темел за безброј дела од областа на уметноста, литературата и културата на одредени народи.

Continue reading