Историја или мит? Улогата на жените-воини во антиката и нивното потекло

Говорејќи за минатото, не-миновно е да се спомене дека приматот на човековата цивилизација се должела на патријархалната поставеност и улогата на мажот како носечка фигура во историските процеси. Секако, ваквите ставови се некомпетентни ниту пак може улогата на човековата раса да се препише само на тој род. Антиката, која претставува една широка палета составена од извонредни цивилизации, личности и настани кои се постулатот на сеопфатниот развој на човештвото, во себе содржи еден извонреден и доста егзотичен дел од историјата во која изразот на жената го завзема своето место во истата и станува подоцна синоним за храброст и темел за безброј дела од областа на уметноста, литературата и културата на одредени народи.

Continue reading

Женското прашање во Октомвриската револуција

До почетокот на 20-от век во речиси сите цивилизации и општества во историјата жените немаат исти права како и мажите. Тие се исклучени од сферата на јавниот живот во најголем можен степен. Нивното место е во семејниот дом, а делокругот на нивните активности се ограничува на исполнување на задачите во домаќинството. Пред Октомвриската револуција, во Европа и САД, се случиле неколку обиди за актуализирање на прашањето за еманципација на жената, меѓутоа ниту еден од тие обиди, не донесе конкретно подобрување на состојбата на жените во општеството. Но, со појавата на марксизмот, нештата силно се раздвижуваат во однос на прашањето на жените. Имено, познат е ставот на Маркс според кој степенот на еманципација на жената може да послужи како мерило за степенот на општата еманципација во општеството. Се кристализира свеста за неопходност на рамноправност на жената, а прашањето за нејзината слобода јасно се поставува во контекст на општото ослободување на човекот од капиталистичкиот експлоататорски однос.

Continue reading

ISHA Skopje Conference 2017

Our members, as part of the project “History that is not yet history”, on the 2nd of December held a conference in Skopje, Macedonia on the topic ” Yugoslav wars through the social prism”.

You can read the summary report and check out the photos from the seminar.


Нашите членови како дел од проектот  “History that is not yet history”, на 2 декември одржаа конференција со наслов “Југословенските војни низ социјалната призма”

Тука можете да го прочитате кусиот извештај за семинарот и да ги погледнете фотографиите.

23 октомври – Ден на Македонската револуционерна борба

22773630_10212112481466148_1247225464_n

 

Во втората половина на деветнаесетиот век македонскиот народ ги живееше најтешките години од своето постоење. Иако Османлиската Империја беше во длабока криза, сепак меѓународната поставеност и околностите не создаваа можност за брзо решавање на македонското прашање во корист на македонскиот народ.  Македонците и понатаму останаа под османлиско ропство, национално, економски, културно и духовно обесправени.

Continue reading

Втора студентска конференција за историја, археологија и класични студии

Повик за учество на

 

Втора студентска конференција за историја, археологија и класични студии

Институт за историја – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

и

Институт за историја и археологија – Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

 

По иницијатива на студентите на Институтот за историја при Филозофскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Институтот за историја и археологија при Факултетот за образовни науки на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип и Клуб на Млади Историчари на Македонија – КЛИО се објавува повик за учество на Втора студентска конференција за историја, археологија и класични студии.

Continue reading

11 октомври, ден на народното востание

22386388_1894495430564606_316098664_n

Македонскиот народ ја дочека Втората Светска Војна поделен помеѓу соседните држави. Територијата на денешна Република Македонија до тогаш окупирана од Југославија овој пат се нашла под нова поделба и окупација од страна на  фашистичките Германија, Италија, Бугарија и Албанија. Бугарија како потписничка на Тројниот Пакт за награда од Германија добила дозвола да окупира територии од Македонија и Тракија. Албанија пак и самата окупирана и интегрирана од Италија одиграла голема улога во одржување на италијанската окупација во Македонија.

Continue reading

ISHA Sofia Autumn Seminar 2017

1

Our members participated in this year’s  ISHA autumn seminar which was held in Sofia, Bulgaria from the 11th till 19th September.

You can read the summary report and look at the photos from the seminar.


Нашите членови учествуваа на есенскиот семинар на ISHA кој се одржа во Софија, Бугарија од 11-ти до 19-ти Септември.

Тука можете да го прочитате кусиот извештај за семинарот и да ги погледнете фотографиите.

 

ISHA “Adriatic Encounters” in Zadar, Croatia

zad17-08

Our member Kristijan Rizov participated in ISHA’s “Adriatic Encounters” which was held from 10th till 14th May in Zadar, Croatia.

You can read the summary report and look at the photos from the seminar.


Нашиот член Кристијан Ризов учествуваше на „Јадранските средби“ на ISHA, кои оваа година се одржаа од 10 до 14 мај во Задар, Хрватска.

Тука можете да го прочитате кусиот извештај за семинарот и да ги погледнете фотографиите.

ISHA Annual Conference of 2017 in Eger, Hungary

eger010

Our member Stefan Shteriov participated in the ISHA Annual Conference for 2017 that was held in Eger, Hungary from 17th till 23rd April 2017

Here you can read the summary report and look at the photos from the seminar.


Нашиот член Стефан Штерјов учествуваше на Годишната конференција на ISHA за 2017, која се одржа од 17 до 23 април 2017 во Егер, Унгарија.

Тука можете да го прочитате кусиот извештај за семинарот и да ги погледнете фотографиите.

ISHA Skopje-Sofia weekend seminar, March 2017

Идејата за регионалниот семинар на ISHA Skopje и ISHA Sofia, „Одразот на Големата преселба на народите врз Балканот“, беше успешно спроведена во дело 🙂 Прекрасно искуство, кое го означи почетокот на поблиска соработка и пријателство меѓу секциите на ISHA од Скопје и Софија. Двете секции се надеваат дека оваа соработка ќе продолжи, и дека во иднина повторно ќе организираат заеднички семинар.

Тука може да го прочитате извештајот од семинарот и да погледнете избор од фотографии од сесиите во Софија и Скопје.

We are pleased to announce the success of the regional weekend seminar organized by ISHA Skopje and ISHA Sofia on the subject “The Impact of the Great Migration on the Balkans”. It was a wonderful experience, which marked the beginning of closer cooperation and friendship between the ISHA sections of Skopje and Sofia. Both sections hope that the cooperation will continue and that another seminar will be co-organized by them in the future.

Please follow this link to read our report from the Seminar and look at snapshots from the sessions in Sofia & Skopje.